Voorwaarden en Privacybeleid .

Voorwaarden en Privacybeleid

Toepasselijkheid van de gebruikersvoorwaarden: Aan het gebruik van deze site zijn voorwaarden verbonden. Door het gebruik van de site verklaar je je akkoord met alle voorwaarden die door Boenda worden gehanteerd.
Voorafgaand aan het gebruik, adviseren wij alle bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn, of waarnaar wij verwijzen, te lezen alvorens de site te gaan gebruiken. Als je het niet eens bent met deze voorwaarden, of het beleid, dan kun je de site en de daaraan verbonden services niet gebruiken.
Boenda wijst uitdrukkelijk van de hand dat voorwaarden van toepassing kunnen zijn, anders dan die zij heeft opgesteld, ook indien een gebruiker van de site naar zijn eigen voorwaarden verwijst en van toepassing verklaart.
Boenda behoudt zich het recht voor om algemene regels voor het gebruik van de site en services aan te vullen, of aan te passen. Wijzigingen zullen tenminste 14 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum op de site bekend worden gemaakt.

Van gebruikers van Boenda wordt verwacht dat ze datgene doen en datgene nalaten wat van een redelijk denkend en zorgvuldig handelend gebruiker mag worden verwacht. In het bijzonder gelden hierbij de volgende voorwaarden, die niet uitputtend zijn opgesomd.

Aanbieders van werken:

• Aanbieders van digitale boeken of werken zijn alleen gerechtigd om deze op de site te plaatsen, indien zij volledig gerechtigd zijn dit te doen en zich hiervan op een gedegen wijze hebben vergewist. De aanbieder van een werk bezit dus de intellectuele eigendomsrechten op het werk, om dit werk op de site te kunnen plaatsen. De aanbieder wordt daarbij niet gehinderd door afspraken die hij mogelijk met derden heeft gemaakt, die het aanbieden en plaatsen van het werk op de site en/of de verkoop van dit werk, kunnen beperken, in welke zin, of in welke vorm dan ook.

• De aanbieder van een werk, bepaalt zelf de prijs voor het werk. Prijzen dienen altijd in Euro’s aangegeven te worden. Het is de aanbieder toegestaan om op welk moment dan ook zijn prijs voor het door hem aangeboden werk aan te passen.

• De aanbieder van het werk bepaalt zelf de wijze waarop het werk wordt beschermd.

• Aanbieders van werken zullen geen werken plaatsen waarvan zij weten, of behoren te weten dat deze werken in strijd (kunnen) zijn met de Nederlandse wetgeving en/of de in Nederland geldende gebruiken voor het openbaar maken of publiceren van werken. In het bijzonder is het verboden om werken aan te bieden die inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere (intellectuele) eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy, antidiscriminatie;

• Indien een aanbieder in strijd met de hiervoor genoemde regels handelt, of op enige andere wijze onrechtmatig handelt, of een wanprestatie pleegt jegens Boenda, of jegens derden, dan vrijwaart de aanbieder Boenda volledig voor alle mogelijke schade, die voortvloeit of verband houdt met deze inbreuk/overtreding/wanprestatie/gedragingen, hieronder mede begrepen de juridische kosten die Boenda moet maken indien zij in een geschil betrokken raakt.

• Indien Boenda bekend wordt gemaakt dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat er een mogelijke inbreuk of overtreding van de regels door een aanbieder plaatsvindt, dan behoudt Boenda zich het recht voor om het werk direct van de site te halen en alle (juridische) maatregelen te treffen die passend worden geacht. Het werk zal pas weer op de site geplaatst kunnen worden, indien de aanbieder genoegzaam inzichtelijk heeft gemaakt dat de goede redenen, zoals bedoeld in dit artikel, ongegrond zijn en hij volledig gerechtigd is het werk op de site te plaatsen en op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten of afspraken die zouden zijn gemaakt met derden.

• Indien het werk hierdoor -zie hiervoor- tijdelijk niet beschikbaar is, dan komen de hiermee verband houdende kosten en gevolgen volledig voor rekening en risico van de aanbieder. De aanbieder vrijwaart Boenda in dit verband volledig.

• Boenda behoudt zich het recht voor om een inschrijving of aanbieding om andere redenen dan hiervoor vermeld, te beëindigen. Dit, indien Boenda daartoe termen of gronden aanwezig acht. In een voorkomend geval is Boenda niet aansprakelijk voor schade die de inschrijver of aanbieder dientengevolge mogelijkerwijs lijdt.

Kopers van werken, of afnemers van diensten:

• Het gebruik van de site en van de services is voorbehouden aan mensen die bevoegd zijn om overeenkomsten aan te gaan.

• De koper van een werk, of afnemer van een dienst, verklaart dat hij na ontvangst van het werk, of levering van de dienst, geen inbreuk zal maken op de rechten van de aanbieder/leverancier, waaronder mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten van de aanbieder/leverancier, in welke zin, of in welke vorm dan ook.

• In het bijzonder is het de koper of de afnemer verboden om het werk of de dienst (op welke wijze of in welke vorm dan ook) te verveelvoudigen, te openbaren, door te verkopen, te verhuren, ter beschikking te stellen, op een andere site of platform te plaatsen, of door te sturen naar een derde, kortom, handelingen te verrichten die de (rechts)positie van de aanbieder en/of zijn (intellectuele) eigendomsrechten op het werk, of de geleverde dienst zouden kunnen schaden.

• Indien een Koper in strijd met de hiervoor genoemde regels handelt, of op enige andere wijze onrechtmatig handelt, of een wanprestatie pleegt jegens Boenda, of jegens derden, dan vrijwaart de koper Boenda volledig voor alle mogelijke schade, die voortvloeit of verband houdt met deze inbreuk/overtreding/wanprestatie/gedragingen, hieronder mede begrepen de juridische kosten die Boenda moet maken indien zij in een geschil betrokken raakt.

Transacties via de site:

Boenda faciliteert de site waardoor aanbieders en potentiële kopers met elkaar in contact worden gebracht en waarbij mogelijke transacties worden gedaan, zijnde het kopen van werken, of afnemen van diensten.
Boenda is niet direct betrokken bij de uiteindelijke transactie tussen aanbieder en koper en staat niet in of een transactie, of de afname van een dienst daadwerkelijk kan worden voltooid en/of deze op een juiste wijze heeft plaatsgevonden. De voltooide transacties of de overeenkomsten die worden gesloten voor de afname van een dienst worden door Boenda geadministreerd, waarna afdracht van de verschuldigde gelden aan de aanbieder plaatsvindt overeenkomstig de met Boenda gemaakte afspraken.
Boenda wordt op geen enkel moment eigenaar of rechthebbende van de werken of diensten die worden aangeboden en is derhalve ook niet te beschouwen als aanbieder van een werk of een dienst. Overeenkomsten, waaronder die van koop en opdracht, worden rechtstreeks tussen aanbieder van een werk of dienst, en koper of afnemer afgesloten.

Hieruit vloeit voort, dat éénmaal bij Boenda aangeschafte werken (te beschouwen als software die op de computer van de afnemer aanwezig kan blijven) niet kunnen worden geretourneerd. Eenmaal betaalde vergoedingen voor een of meer, mogelijk ten onrechte of per abuis aangeschafte werken of diensten worden nooit gerestitueerd aan de koper.

Kosten:

Een aanbieder van een werk betaalt aan Boenda een éénmalige uploadfee van € 5,00,-- (zegge: vijf Euro) exclusief verschuldigde omzetbelasting (BTW) per werk dat op de site van Boenda wordt geplaatst. Indien een werk wordt gedownload dan wordt een aanvullende vergoeding bij de aanbieder in rekening gebracht, zijnde een percentage van 10% exclusief BTW dat wordt berekend over iedere download van het desbetreffende werk met als minimum € 0,10 (zegge: tien Eurocent) exclusief BTW per download.
Een aanbieder van een dienst betaalt aan Boenda een percentage van 5% exclusief BTW dat wordt berekend over de totale fee die de aanbieder van de dienst in rekening brengt bij de afnemer met als minimum een bedrag van € 10,-- (zegge: tien Euro) exclusief BTW.
Deze kosten staan ook belicht in een kostenschema dat op deze site is geplaatst en dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Boenda is gerechtigd deze kosten te wijzigen. Dergelijke wijzingen treden pas in werking nadat ze minstens twee weken van tevoren bekend zijn gemaakt door het plaatsen van een bericht op de Boenda-site.

Het is verboden om het factureringsproces of kosten verschuldigd aan Boenda op welke wijze dan ook terzijde te schuiven.
Boenda werkt met geautomatiseerde betalingsystemen die digitaal worden geadministreerd. Deze digitale administratie is altijd leidend voor het bewijs voor de verkochte hoeveelheden van een of meerdere werken van een auteur, of diensten die zijn afgenomen.
Indien een aanbieder twijfelt aan de juistheid van de administratie van Boenda, dan kan hij, bijgestaan door een accountant (AA of RA) op eigen kosten inzage krijgen in deze administratie.

Gebruik en misbruik van de site:

• Welke leveranciers hun diensten mogen aanbieden op de site is volledig ter beoordeling aan Boenda.

• Boenda behoudt zich het recht voor om de inrichting van de site of technische functionaliteiten op welk moment dan ook te wijzigen.

• Er mogen geen handelingen worden uitgevoerd die een van de systemen waarmee de site werkt, te ondermijnen, frustreren, onredelijk te belasten of handelingen uit te voeren die niets van doen hebben met de doeleinden van de Boenda site.

• Spam, kettingbrieven of piramidespelen mogen niet verstuurd worden, noch op de site geplaatst worden.

• Het is verboden om virussen of andere technologieën te verspreiden die schade kunnen toebrengen aan Boenda of aan de belangen of eigendom van Boenda-gebruikers;

• Het is verboden om de inhoud van de site en de daarop rustende auteursrechten en handelsmerken van Boenda te kopiëren, te openbaren, te verveelvoudigen, ter beschikking te stellen te wijzigen of te verspreiden, of op andere wijze daarop inbreuk maken;

• Het is niet toegestaan om je account zonder onze instemming over te dragen aan een andere partij, gebruik te maken van de site met het account van iemand anders of iemand anders toestaan jouw account te gebruiken.

Boenda vraagt jou om problemen, overtredingen, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, of relevante informatie in dit verband, zo spoedig mogelijk per e-mail aan ons te melden, zodat dit door Boenda kan worden onderzocht.
Boenda kan bij een geconstateerde overtreding een aanbieder van een werk of een koper van een werk. uitsluiten van het gebruik van de site of de toegang tot de site weigeren. Daarnaast kan Boenda technische en/of juridische stappen nemen indien Boenda heeft geconstateerd dat in strijd met de regels gehandeld is, waaronder begrepen aangifte doen bij de betreffende instanties.

Onverminderd andere maatregelen die we kunnen nemen, behouden we ons het recht voor onze services en je accounts te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang tot onze website te weigeren, het plaatsen van gehoste inhoud te vertragen of inhoud te verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om gebruikers van onze sites te weren wanneer wij menen dat zij de oorzaak zijn of kunnen zijn van problemen of mogelijke aansprakelijkheden of fraude, indien wij niet in staat worden gesteld om de juistheid van jouw gegevens of informatie te verifiëren, of indien er niet volgens de letter en de geest van ons beleid wordt gehandeld. Wij behouden ons tevens het recht voor om niet-bevestigde accounts of accounts die reeds lange tijd inactief zijn, te annuleren.

Aansprakelijkheid:

Boenda is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor hetgeen gebruikers van de site doen, of op de site plaatsen. Boenda staat niet in voor de kwaliteit, veiligheid, juistheid of rechtmatigheid van hetgeen wordt aangeboden op de site door de aanbieders van werken of diensten, noch voor hetgeen kopers of afnemers doen nadat zij een werk hebben gekocht, of dienst hebben afgenomen.

Boenda kan geen continue of veilige toegang tot haar site en diensten garanderen. Deze kan bijvoorbeeld verstoord worden door externe en/of niet beïnvloedbare factoren. Indien een transactie om welke reden dan ook niet tot stand komt, dan is Boenda hiervoor niet aansprakelijk, ook niet indien dit te wijten is aan het niet goed functioneren van de site, of een aan deze site gekoppeld systeem.

Boenda is niet aansprakelijk voor het verlies van geld, klanten of schending van een goede naam, of voor elke andere specifieke, directe of indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit of op welke manier ook verband houdt met je gebruik van de site en de diensten.
Indien uit een rechterlijk en onherroepelijke uitspraak mocht volgen dat Boenda op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens jou of een derde partij, dan zal onze aansprakelijkheid jegens jou of enige andere derde partij, beperkt zijn tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) de totale kosten die via onze site betaald hebt in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de actie die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid, of (b) een bedrag van € 100,--.

Wij hebben geen controle over de gegevens die door onze gebruikers worden verschaft en beschikbaar zijn via de site. Het is mogelijk dat je de gegevens van een andere gebruiker onnauwkeurig, beledigend, schadelijk of bedrieglijk vindt. Wees steeds voorzichtig, gebruik je gezond verstand en handel veilig wanneer je de site gebruikt. Wees er alert op dat altijd het gevaar bestaat dat je zaken doet met minderjarige personen of personen met valse voorwendselen. Door de site te gebruiken ga je ermee akkoord dat Boenda niet verantwoordelijk is voor handelingen of weglatingen van gebruikers op de site en aanvaardt je de genoemde gevaren.

Gebruik van gegevens en privacy:

Boenda heeft de bescherming van de privacy van de gebruikers hoog in het vaandel staan. Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden ter beschikking stellen. Wij maken van je gegevens alleen gebruik op de manier die wordt beschreven in het Boenda-privacybeleid. Jouw gegevens worden verwerkt en opgeslagen op computers die zijn beveiligd. Voor een meer uitgebreide beschrijving van hoe wij je persoonsgegevens verwerken en beschermen, verwijzen wij naar het Boenda-privacybeleid.

Vrijwaring en schadeloosstelling:

Je verbindt je ertoe ons en de aan Boenda gelieerde (rechts)personen schadeloos te stellen en te beschermen tegen welke aanspraak of vordering dan ook, met inbegrip van de redelijke kosten van advocaten, die komt van een derde en die te wijten is aan, of voortvloeit uit, je schending van deze gebruikersovereenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit je inbreuk op welke wet dan ook of inbreuk op de rechten van een derde.

Geen agentschap:

Deze gebruikersovereenkomst heeft niet tot doel tot stand te brengen, en brengt dus ook niet tot stand, een agentuur, mandaatschap, vennootschap, joint venture, een relatie van werknemer tot werkgever of van franchisegever tot franchisenemer.

Communicatie:

Indien je een bericht aan ons wilt sturen, dan kan dat per e-mail. Voor deze gegevens, zie de homepage onder Contact. Wij kunnen je geldige kennisgevingen sturen op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Kennisgeving zal geacht worden te zijn gedaan 24 uur nadat de e-mail werd verzonden, tenzij de verzender ervan op de hoogte werd gebracht dat het e-mailadres ongeldig is. Wij kunnen je eveneens wettelijke kennisgevingen via de post bezorgen op het adres indien dat is opgegeven. In dergelijk geval zal de kennisgeving geacht worden te zijn gedaan 3 dagen na de datum van verzending.

Geschillenbeslechting:

Als er een geschil ontstaat tussen jou en Boenda, streven we ernaar je een neutrale en kostenefficiënte manier te bieden om het geschil snel op te lossen. Voordat er wordt overgegaan tot een gerechtelijke procedure, raden we je ten zeerste aan om ons eerst rechtstreeks per e-mail te contacteren zodat we een oplossing kunnen vinden. Ga hiervoor naar de pagina Veel gestelde vragen. Wij zullen redelijke verzoeken om het geschil op te lossen via alternatieve procedures voor het oplossen van geschillen, zoals bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatieven voor procesvoering.

Tenzij elders expliciet anders werd bepaald, zal deze overeenkomst in elk opzicht beheerst worden door en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Nederlands recht, met uitsluiting van de toepassing van de regels van internationaal privaatrecht, waaronder het Weens Koopverdrag en de regels van de Wet Koop op Afstand. Je stemt ermee in dat elke claim of elk geschil met Boenda moet worden beslecht voor de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland.

Aanvullende voorwaarden:

De volgende regels maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst en bevatten aanvullende bepalingen en voorwaarden: Ook deze aanvullende regels kunnen tussentijds gewijzigd worden.

Privacybeleid

Toepasselijkheid:
Wanneer je de Boenda site gebruikt, ga je akkoord met dit privacybeleid. Als je niet akkoord gaat met dit privacybeleid, mag je de Boenda site niet gebruiken.

Gegevensbeheer:
Boenda B.V. statutair gevestigd te Utrecht, is de verantwoordelijke partij voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Boenda verwerkt je persoonlijke gegevens om de services te leveren die op de website worden aangeboden onder de Gebruikersovereenkomst en binnen het kader van en overeenkomstig dit privacybeleid en de doelstellingen die Boenda heeft.

Bekend worden van gegevens en het gebruik ervan:
Als je ervoor kiest je persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken, sta je toe dat deze worden verzameld en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en opslaan:

• naam, e-mailadres, adresgegevens, geboortedatum en in sommige gevallen (afhankelijk van de gebruikte service) financiële gegevens, zoals creditcard- en bankrekeningnummers en bedrijfsgegevens;

• transactiegegevens, gebaseerd op je activiteiten op de sites (zoals aanbieden, kopen, verkopen),

• verzend- en factureringgegevens en andere informatie die je opgeeft om een werk aan te kopen, of dienst af te nemen; dan wel te verkopen;

• correspondentie via onze site;

• gegevens in verband met je interactie met onze sites, services, inhoud en advertenties, evenals computer- en verbindingsgegevens, statistieken over paginabezoeken, verkeer van en naar de sites, advertentiegegevens, IP-adres en gebruikelijke webloggegevens;

• extra gegevens die wij je vragen op te geven om je identiteit te verifiëren of indien wij vermoeden dat je het beleid van de site of regels die gelden voor het gebruik van de site overtreedt (wij kunnen je bijvoorbeeld vragen om ons een identiteitsbewijs of een factuur toe te sturen om je adres te verifiëren, of om bijkomende vragen online te beantwoorden om je identiteit te verifiëren of om te verifiëren of je rechthebbende bent van een werk dat je aanbiedt), of die wij op andere geldige manieren verzamelen om je identiteit te verifiëren;

• andere bijkomende informatie die je ons verstrekt.

Marketing:
Wij verkopen of verhuren je persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoelen. Als je geen marketing, of nieuwsberichten van Boenda wilt ontvangen, dan kan je dit aangeven door dit aan te vinken/per e-mail te communiceren.

Gebruik:
Wij verzamelen persoonlijke gegevens om je een veilige, vlotte, efficiënte, en aangepaste gebruikservaring te bieden. Je gaat ermee akkoord dat wij je persoonlijke gegevens kunnen gebruiken:

• om uitvoering te geven aan overeenkomsten die wij of de aanbieders/kopers met je aangaan;

• om geschillen en andere problemen op te lossen en kosten te innen;

• om mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen en de naleving van onze gebruikersovereenkomst te verzekeren;

• om onze services, inhoud en functionaliteit van de site aan te passen, te verbeteren en af te stemmen op je behoeften;

Openbaar maken van je gegevens:
Wij kunnen je persoonlijke gegevens meedelen om te beantwoorden aan wettelijke vereisten, om ons beleid te doen naleven, om te reageren op claims met betrekking tot een aanbieding of andere inhoud die de rechten van anderen schendt, of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen.

Wij kunnen je persoonlijke gegevens ook doorgeven aan:
• contractuele dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten;

• aan externe dienstverleners die hun diensten via onze site aanbieden. Indien je besluit om van deze optionele diensten gebruik te maken, om een deel van je persoonlijke gegevens aan de externe dienstverleners te bezorgen en/of om hun toestemming te geven gegevens over je te verzamelen, wordt het gebruik dat die dienstverleners van je gegevens zullen maken, geregeld door hun eigen privacybeleid. Om je van dienst te zijn, kunnen wij een deel van je persoonlijke gegevens voor je identificatie aan deze externe dienstverleners verstrekken.

• politie, justitie of andere overheidsambtenaren naar aanleiding van een geverifieerd verzoek met betrekking tot een (strafrechtelijk) onderzoek of een vermoedelijk illegale activiteit. In dergelijke gevallen zullen wij gegevens bekendmaken die relevant zijn voor het onderzoek, zoals de naam, stad, postcode, het telefoonnummer, e-mailadres, de geschiedenis van de gebruikersnaam, het IP-adres, klachten over fraude, of inbreuk/schending van rechten.

• andere bedrijven, indien er plannen zijn voor een samenwerking, een fusie met of een overname door dat bedrijf. In dat geval zullen wij gepaste geheimhoudingsplichten aan dat bedrijf vragen.

Wat je moet weten over cookies:

Op bepaalde pagina's gebruiken wij 'cookies' (kleine bestanden die op je harde schijf worden geplaatst) om het verkeer op onze website te kunnen analyseren; om onze services, inhoud en reclame te kunnen aanpassen; om de doeltreffendheid van promoties te meten en om vertrouwen en veiligheid te promoten.

• Wij hebben een aantal functies dat alleen beschikbaar is via het gebruik van cookies.

• Wij gebruiken cookies om je te kunnen identificeren en om ervoor te zorgen dat je ingelogd kunt blijven.
• De meeste cookies zijn 'sessiecookies'. Dit betekent dat ze automatisch worden verwijderd van je harde schijf na afloop van een sessie.

• Je kunt onze cookies altijd weigeren als je browser dit toelaat. Let op: als je cookies weigert, kan dit je gebruik van sommige sites of services hinderen.

Beveiliging:

We behandelen gegevens als eigendom die moet worden beschermd en we gebruiken meerdere tools (codering, wachtwoorden, etc.) om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde mededeling. Zoals je wellicht weet, is het echter mogelijk dat derden op onrechtmatige wijze toegang krijgen tot persoonlijke gegevens of berichten of dat zij deze onderscheppen.
Het is ook mogelijk dat andere gebruikers je persoonlijke gegevens, die zij hebben gevonden op de site, misbruiken. Ondanks het feit dat wij er al het redelijkerwijs mogelijke aan doen om je privacy te beschermen, kunnen wij je niet garanderen en kun je niet verwachten dat je persoonlijke gegevens of persoonlijke berichten altijd vertrouwelijk zullen blijven.
Je wachtwoord is de sleutel tot je account. Gebruik unieke cijfers, letters en speciale tekens. Geef je wachtwoord aan niemand door. Als je je wachtwoord of persoonlijke gegevens toch doorgeeft aan anderen, vergeet dan niet dat je verantwoordelijk bent voor alle transacties die via je account worden uitgevoerd. Als je de controle over je wachtwoord verliest, verlies je mogelijk ook de controle over je persoonlijke gegevens en kun je gebonden zijn door en verantwoordelijk voor handelingen die in jouw naam werden ondernomen.

Algemeen:

Het Nederlands recht is van toepassing op dit privacybeleid. Wij kunnen dit privacybeleid te allen tijde aanpassen door aangepaste voorwaarden op deze site te plaatsen. Alle aangepaste voorwaarden zijn automatisch van kracht 14 dagen nadat ze aanvankelijk op de site werden geplaatst. Bovendien houden wij je op de hoogte via Nieuwsberichten.

Versie: mei 2011


Bestsellers

Zelf een ePub maken
Boenda
€ 0,00
Pijpsletje
J.P. Morgan
€ 0,00
De Zaak van de Slapende Man
Ben Scherpenzeel
€ 0,00

Net binnen

vijftig limericks
vijftig limericks
Harrij Smit
€ 2,95
liefde is loslaten
liefde is loslaten
Harrij Smit
€ 4,00
Losgelaten
Losgelaten
Harrij Smit
€ 5,00